Circulaire
economie.

Partners for Innovation werkt samen met haar partners aan het sluiten van kringlopen.

Lees meer
Werkgebied

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem met gesloten kringlopen. Grondstoffen worden teruggewonnen en hergebruikt, waardoor ze aan het einde van een levenscyclus hun waarde behouden. Als hergebruik, aanpassing of reparatie van een product niet meer mogelijk is, kunnen we de onderdelen, materialen of grondstoffen hergebruiken in nieuwe producten.

Ontwerpen en ondernemen in een circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie vraagt om innovatie van producten en technologie. Hoe kun je het grondstof- en energiegebruik zo laag mogelijk houden en de levensduur van het product verlengen? Bij het ontwerp van het product wordt al rekening gehouden met hergebruik, demontage, reparatie, aanpassingen en/of recycling.

Samenwerking in de keten rond het product is heel belangrijk, omdat partijen in een circulaire economie afhankelijk van elkaar zijn. Deze samenwerking voorkomt bijvoorbeeld dat een keuze in de ontwerpfase van een product ervoor zorgt dat een product niet meer goed te hergebruiken of recyclen is.

Ondernemen met een circulair gedachtegoed vraagt om een nieuwe manier van kijken naar bezit en gebruik. De overgang en de daarbij horende nieuwe businessmodellen maken het mogelijk de waarde van producten, componenten en materialen op een zo hoog mogelijk niveau terug te winnen en behouden. Andere verdienmodellen bieden bedrijven ook de kans om hun service te verbeteren en de loyaliteit van klanten te vergroten. Naast economische winst levert dat ook extra werkgelegenheid en milieuvoordelen op.

Circulaire ideeën en projecten

De transitie naar een circulaire economie vraagt om andere manieren van denken en doen. Wij ondersteunen je bij het opzetten, inrichten en uitvoeren van ideeën en projecten rond productinnovatie, ketensamenwerkingen en het implementeren van circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Ook helpen we bij het verkrijgen van financiering voor innovatieve plannen.

Projecten

Gerelateerde projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524