Category Archives: Agro-forestry

FinAgri 2018 – beurs over de financiering van landbouw

Het netwerk AgriProFocus Niger en haar partners organiseren voor de derde keer een beurs over de financiering van de landbouw in Niger. De beurs vindt plaats op 12 en 13 april 2018 in Niamey. Partners for Innovation host het AgriProFocus netwerk in Niger.

De FinAgri heeft als doel de financiering van veelbelovende landbouwnetwerken te verbeteren door verbindingen te leggen tussen financieringsinstellingen en actoren uit de landbouwsector.

Op de beurs wordt kennis en ervaring uitgewisseld over de FISAN, de financiering van waardeketens door banken en FMIs en de voornaamste landbouwnetwerken in Niger. De schakels in de agrarische waardeketen en hun financieringsbehoeftes komen aan bod en veelbelovende waardeketens worden verbonden met banken en microfinancieringsinstellingen. De beurs is ook gericht op het aangaan van samenwerkingen en de creatie van een basis voor  regelmatige kennisuitwisseling rondom de financiering van waardeketens.

Meer weten?

Lees meer op de website van AgriProFocus of neem contact op met Rakiatou Gazibo.

Succesvolle 4de editie van de Agrarisch Ondernemers Week in Niger

AgriProFocus Niger organiseerde in november 2016 de vierde editie van de Agrarisch Ondernemers Week (SEMEA) in Niamey, Niger. Meer dan 8.000 deelnemers uit verschillende zowel binnen- als buitenland kwamen bij elkaar om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en nieuwe bondgenootschappen te sluiten.

 

De economie in dit deel van Afrika is nog steeds grotendeels afhankelijk van de landbouw (veeteelt, visserij en bosbouw). In 2010 lag de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product rond de 43.2%. De agrarische sector biedt werkgelegenheid aan 85% van de beroepsbevolking en levert 37% van de export inkomsten (INS, 2014).

Maar is er ook een keerzijde. Crises teisteren de oogsten en het hele landbouwsysteem. De opbrengsten zijn vaak laag, en de bevolking is zelf voor voedsel afhankelijk van deze oogsten.

SEMEA richt zich op ontwikkeling van de landbouw, economische en sociale vooruitgang en wil de armoede in Niger bestrijden. Bezoekers van SEMEA komen van landbouworganisaties, overheid, NGO’s, banken, microkrediet-organisaties, kennisinstituten, jongerenorganisaties, detailhandel en de particuliere sector.

De eerste keer dat AgriProFocus de Week organiseerde, samen met partners, was in 2012. De week in 2016 is samen met YAWWA / SNV georganiseerd, om boerenbedrijven te promoten, maar ook ondernemers en agribusiness. SEMEA heeft als doel jongeren in het hart van agrarische ontwikkeling te plaatsen. De organisatoren hopen in 2017 een nog grotere rol spelen in het verenigen en versterken van de economie in Niger.

AgriProFocus is een internationale meer-partijen netwerk in de agri-food sector. Haar leden bestaan uit agrarisch ondernemers, bedrijven uit de particuliere sector, overheden, kennisinstellingen en burgerorganisaties. Het bij elkaar brengen van deze partijen vergroot hun impact en reikweidte. AgriProFocus is actief in 13 landen in Afrika and Zuid-Oost Azië, en verbindt 22.000 agri professionals over de hele wereld.

Partners for Innovation coördineert het AgriProFocus netwerk in Niger.

Contact

Rakia Gazibou  gazibo5@hotmail.com
Website SNV

Duurzame energie in Afrika – 12 jaar vallen en opstaan

Twee leerlingen van een middelbare school in Roermond bellen of ze op het kantoor van Partners for Innovation mogen langskomen voor een interview met Emiel. Ze schrijven hun profielwerkstuk over duurzame energie in Zuid-Afrika. Emiel heeft inmiddels zo’n 12 jaar ervaring in duurzame energie in Sub Sahara Afrika en kent de kansen én bedreigingen.

Hoe is je betrokkenheid in Afrika begonnen?

Die begon in 2005 toen we een onderzoek voor de Europese Commissie mochten uitvoeren naar de marktkansen in ontwikkelingslanden voor Europese duurzame energie bedrijven. Niet alleen Afrika, maar ook Latijns Amerika en Azië. Het was wel opmerkelijk dat we deze opdracht mochten doen, want niemand van ons was überhaupt in een ontwikkelingsland geweest! Wel werkten we in deze opdracht samen met 15 lokale adviseurs.

Nog niet in een ontwikkelingsland geweest, en toch onderzoek doen?

Wat de Europese Commissie aansprak was de gekozen aanpak in ons voorstel: we wilden ons niet alleen richten op de kansen voor de bedrijven in Europa, maar ook kijken wat het betekent voor de mensen dáár. Want je bereikt alleen iets op langere termijn als de mensen zelf ermee aan de slag kunnen; en willen. Een ander punt van het voorstel was de focus op 15 landen: 5 in Afrika, 5 in Latijns Amerika en 5 in Azië. Met data van de Wereldbank konden we groepen landen maken die min of meer op elkaar lijken. Zo konden we, aan de hand van 15 landen, globale cijfers geven over meer dan 100 ontwikkelingslanden.

 

Hoe legde je de contacten in de landen?

Een essentieel element in onze aanpak was het werken met experts en organisaties ter plekke. Die vonden we via bestaande contacten maar ook door het internet af te speuren. Sommige namen van experts kwamen steeds opnieuw tegen. Die gingen we dan benaderen met de vraag of ze in ons project wilden meedoen. De lokale experts voerden al het werk uit in de landen; interviews, desk research en projecten bezoeken. Zelf zijn we niet in een ontwikkelingsland geweest. Dat kwam pas jaren daarna.

Wat kwam er uit de studie?

We kwamen onder meer te weten wat er bij bestaande duurzame energie projecten goed en fout ging. Deze kennis konden we vervolgens gebruiken bij het adviseren van nieuwe projecten. We zagen ook dat veel projecten spaak liepen die puur donor-gedreven zijn. De lokale bedrijfseconomische inbedding van dergelijke projecten was vaak niet voldoende geregeld waardoor projecten, met het aflopen van donorondersteuning, snel stopten.

Ook zorgen cultuurverschillen voor obstakels. Bij een project in Indonesië met Solar Home Systems was het innen van geld een probleem. Omdat mensen daar veelal geen bankrekening hadden, moest een manier gevonden worden om het geld te innen. Iemand werd langs de huizen gestuurd om het geld op te halen. Op zich een goed idee, behalve dat de ophaler een jong iemand was die niet werd vertrouwd. Het geld kreeg hij dus niet mee. Toen later een ouder iemand het geld ging ophalen, ging het wel goed.

Uiteindelijk kwam je focus op Afrika te liggen?

Ja, op Sub Sahara Afrika. Latijns Amerika en Azië waren in 2006 al relatief ver op het gebied van duurzame energie (in Latijns Amerika doen ze bijvoorbeeld veel met waterkracht). In Afrika was er nog nauwelijks iets. In Afrika hebben heel veel mensen nog geen toegang tot elektriciteit. Houtskool en brandhout zijn de voornaamste energiebronnen, de nood was (en is nog steeds) erg hoog.

Op welk project ben je trots?

Voor Bio2Watt, een Zuid-Afrikaanse ontwikkelaar van biogasprojecten, heb ik in 2009 een subsidievoorstel geschreven waarmee ze echt van start konden gaan. Nu draait daar het grootste biogasproject in Zuid-Afrika en waarschijnlijk van heel Sub-Sahara Afrika. Ze gebruiken koeienmest en organische reststromen voor de productie van biogas. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan de nabij gelegen BMW fabriek, gebruikmakend van het nationale en lokale elektriciteitsnetwerk. De toegewezen subsidie gaf de doorslag om verder in dit bedrijf te investeren, en tot een succes te maken.

Zijn er ook mislukkingen?

Ja, die zijn er ook! Een tijd lang was het verbouwen van de jatropha plant als energiegewas populair. De plant produceert zaden waar olie uitgehaald kan worden om biobrandstof van te maken. Alhoewel jatropha een gat in de markt leek – het kan op arme grond groeien en heeft weinig water nodig – bleek het niet veel zaden te produceren, en dus ook weinig olie. Toen men hier achter kwam was er al behoorlijk veel geld geïnvesteerd.

Wat zie je als de beste kansen voor duurzame energie in Sub Sahara Afrika?

We hebben alle bestaande duurzame energie technologieën onderzocht en bio-energie is denk ik de belangrijkste om in te investeren. In Sub-Sahara Afrika draait de economie nog vooral op de landbouw. De meeste mensen werken in de landbouw en dus valt hier het meeste te bereiken. Denk aan reststromen uit de veeteelt, plantenresten etc. Niet overal worden alle stromen uit de bosbouw gebruikt (zoals zaagsel), dus ook daar liggen kansen. Je ziet dat winstgevende bedrijven vaak combinaties telen van energiegewassen en voedselgewassen. De bevolkingstoename in Afrika is hoog, dus de vraag naar voedsel, maar ook energie, stijgt alleen maar.

Waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment ben ik in opdracht van de Europese Commissie bezig met een haalbaarheidsstudie en projectplan voor het omzetten van huishoudelijk afval naar energie in Ogun State in Nigeria. Dit is een interessant project omdat een dergelijk initiatief nog niet bestaat. Een conclusie zou kunnen zijn dat de gewenste ideeën financieel niet mogelijk zijn. Mijn doel is om te kijken of op de plekken waar mensen nu diesel-generatoren hebben staan die in de toekomst te laten vervangen door meer duurzame vormen van energieopwekking. Ik heb in diverse landen gezien dat daar nog heel veel mogelijk is.

 

Zeinabou Hamani

Adviseur agrarisch ondernemerschap  – PfI Niger

Zeinabou Hamani is  socioloog met ruime ervaring in het bouwen van netwerken in ondernemerschap op het platteland. Ze werkt als adviseur voor Partners for Innovation en Assistent Coordinator bij Agriprofocus Niger. Ze heeft gewerkt in de gebieden agrarisch ondernemerschap, plattelandsontwikkeling, afvalmanagement en basisonderwijs.

Expertise
Agrarisch ondernemerschap | Plattelandsontwikkeling | Basisonderwijs | Afvalmanagement

Ervaring
Zeinabou Hamani heeft 10 jaar ervaring in onderzoek naar plattelandsontwikkeling, monitoren, impact assessment en evaluatie van projecten, veldonderzoek, het toepassen van de participatieve benadering en in netwerk en platform management. Voordat ze bij PfI en Agriprofocus kwam werkte ze bij Oxfam en Plan Niger.

Studie
BSc Sociologie en certificaat-2 graad Sociologie (Abdou Moumouni University in Niamey)
e   zhamani@agriprofocus.com

 

 

 

 

Conferentie over vrouwelijk ondernemerschap in Niger

Directeur van Partners for Innnovation Niger, Rakiatou Gazibo, spreekt op 17 september tijdens de conferentie van de Raad van Nigerijnen in Frankrijk (Conseil des Nigériens de France) in Parijs. De conferentie draait om vrouwelijke ondernemers die iets willen opzetten of verder brengen in Niger.

 

Uit de schaduw

Veel talentvolle vrouwen zijn actief in de schaduw of aarzelen om een project te starten. Op de conferentie kunnen vrouwen ervaringen delen en feedback krijgen op hun ideeën. Het doel is een dynamische vrouwelijke gemeenschap en betere samenwerking met belanghebbenden.

Ondernemerschap in Niger

Rakiatou Gazibo is duurzame landbouw-, veeteelt- en voedselzekerheidexpert. Ze stimuleert ondernemerschap op het platteland – waaronder agroforestry – met name onder boeren in kleinschalige gemeenschappen. Ze verbindt ondernemers, overheidsdiensten en financiers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren.

Versterk de financiële positie

Het evenement wil als springplank dienen voor vrouwen die iets willen betekenen. Hiervoor komen fondsen ter beschikking voor projecten die bijdragen aan een sterkere financiële positie van vrouwen.

Lees meer over de conferentie over vrouwelijk ondernemerschap in Niger http://www.conif-niger.fr/femmes-prennent-parole/

Contact Rakia Gazibo (Partners for Innovation)

Lees meer over:

de CoNiF en JNF (Journee de la Femme des Nigerienne)

Oxfam Novib project Agroforestry Gardens in Niger

Kansen voor biogas in Mozambique

Partners for Innovation heeft, in opdracht van SNV, de marktkansen voor het toepassen van biogas in Mozambique onderzocht. Specifiek is gekeken naar sanitatie en de agri-food sector.

Redelijk tot goed potentieel

Het technisch potentieel voor toepassing van biogas in Mozambique is redelijk tot goed te noemen voor alle sectoren, behalve voor kleine huishoudens. Het grootste potentieel vinden we bij:

  • agri-food bedrijven
  • grootschalige lokale of gemeentelijke sanitatie systemen
  • sanitaire voorzieningen in scholen, ziekenhuizen en gevangenissen

Weinig kennis & ervaring

Echter, in Mozambique missen (nog):

  • ervaring met commerciele biogas installaties. Wel zijn er een handvol donor gefinancierde initiatieven. Van deze initiatieven zijn slechts enkele operationeel.
  • beleid gericht op stimulering van de toepassing van biogas technologie.
  • kennis en ervaring bij onderzoeksinstituten en marktpartijen.

Toenemende belangstelling voor biogas

Toch is de belangstelling voor biogas erg toegenomen bij de overheid, private sector, donoren en onderzoeksinstelling. En als we kijken naar de bevolkingsgroei, verstedelijking en toenemende bedrijvigheid in de agro-foodsector denken we dat het potentieel alleen maar groter wordt. De kansen voor bedrijven liggen met name bij het ontwerp en de bouw van installaties, serviceverlening, onderhoud en energielevering aan industriele bedrijven.

Lees alle aanbevelingen in de (Engelse) samenvatting van het rapport   summary-report-mozambique

Contact Emiel Hanekamp e.hanekamp@partnersforinnovation.com

Ondernemerschap voor jongeren in Niger

De regering van Niger maakt zich sterk voor de missie van AgriProFocus om ondernemerschap onder jongeren te bevorderen. Op de Internationale Dag van de Jeugd organiseerde Partners for Innovation Niger in samenwerking met AgriProFocus een bijeenkomst waar jonge ondernemers in gesprek gingen met technische en financiële instellingen. Onder de honderd aanwezigen waren drie ministers, drie NGO’s, twee financiële instellingen, vijf boerenorganisaties, vier ondersteunde jeugd-instellingen en 60 ondernemers. Een dag vol ontmoetingen, kennisdeling en nieuwe kansen!

Agribusiness met Bomen in Senegal

Partners for Innovation heeft samen met Oxfam in Dakar, Senegal, voor de tweede keer een mini-seminar georganiseerd over Agribusiness met Bomen (Agroforestry-based Entrepreneurship). Het seminar werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Dakar.

Deze mini-conferentie stond in het teken van de recent ontwikkelde FarmTree® Benadering. We presenteerden de basis van deze methode, waarmee kleinschalige boeren eenvoudig hun Agroforestry percelen kunnen plannen voor een periode van 15 jaar. Daarna presenteerden twee partners hun ondernemingsplannen volgens deze nieuwe methode.

De aanwezigen, waaronder lokale burgemeesters, rurale ontwikkelingsfondsen en verschillende ministeries, waren niet alleen geïnteresseerd in de mogelijkheden voor kleinschalige business planning, maar ook in de kans die dit systeem biedt om ecologische monitoring te combineren met economische waarde voor lokale ondernemers.

Meer informatie

Week of Rural Entrepreneurship, Niger

Rural entrepreneurship has the potential to drive innovations that can reduce poverty, increase access to food and create employment. The Agri-ProFocus Network with help of Partners for Innovation SARL Niger is organising a week-long event to promote rural entrepreneurship in Niger.
This event will bring together actors from West-Africa who will discuss the recent proceedings of Entrepreneurial Agroforestry through various projects. There will be special sessions about Financing Rural Entrepreneurship as well as about Entrepreneurial Agroforestry in Niger.

More Information

Would you like to know more? Contact Rakiatou Gazibo or Frank van Schoubroeck

Fiche Sponsorship-SEMEA Niger

Nieuwe collega: Adamou Salissou

We hebben ons team in West-Afrika versterkt met een nieuwe adviseur: Adamou Salissou, specialist op Agroforestry gebied.

Salissou was eerder werkzaam als hoofd Reforestation, Land and Landscape Management bij het Ministry of Environment in Niger. Daarvoor heeft hij bij verschillende internationale organisaties in Niger gewerkt op het gebied van klimaatsverandering, agroforestry en economische ontwikkeling.

Adamou is ingenieur bosbouw met masters in Project Management en in Klimaatverandering en Duurzame Ontwikkeling (University of Niamey).

Meer informatie: