Productinnovatie

Referenties:

Meer informatie over LCA levenscyclus Analyse?
Contact Siem Haffmans of Matthew Doe

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een LCA Levenscyclusanalyse geeft inzicht in de milieu-impact van uw product. De vraag naar ‘groene’, duurzame producten stijgt. Maar hoe weet u als bedrijf wat de milieu-impact is van uw product of dienst?

Een LCA als hulpmiddel om uw milieuprestaties te verbeteren

LCA Levenscyclusanalyse (ofwel Life Cycle Assessment), is een methode om de milieu-impact van een product te berekenen, van grondstoffenwinning tot aan de afvalverwerking. Dit biedt concrete aanknopingspunten om uw milieuprestaties te verbeteren.

Levenscyclusanalyse

De term levenscyclus refereert aan de totale keten van een product: winning van grondstoffen, fabricage, distributie, (her)gebruik en afvalverwerking, inclusief transport. De som van al deze stappen is de levenscyclus. Belangrijkste categorieën van de beoordeelde impact zijn: klimaatverandering (broeikasgassen) verzuring, smog, aantasting van de ozonlaag, vermesting, schadelijkheid voor de mens, schadelijkheid voor het ecosysteem, verdroging, landgebruik, uitputting van grondstoffen en fossiele brandstoffen.

LCA volgens ISO 14040

Partners for Innovation helpt bedrijven bij het uitvoeren van LCA studies en Quick-scans.  Bij de uitvoering van de LCA studie doorlopen we de standaard LCA methodiek (ISO 14040/44):

  1. Bepaling van doel en bereik: het bepalen van de processtappen van de verwerkingsroutes en bepalen van de functionele eenheid
  2. Inventarisatie: het verzamelen van data met betrekking tot de productie, gebruik en afvalfase
  3. LCA berekening:  het berekenen van de milieu-impact van het product over de gehele levenscyclus
  4. Interpretatie van de LCA resultaten: de interpretatie van de resultaten, inclusief een gevoeligheidsanalyse en zwaartepuntbepaling

LCA Quick-scan

We maken gebruik van SimaPro software met de laatste gegevens van de Eco-Invent databases. Met LCA software tools berekenen we de milieu-impact van uw producten en maken we een benchmark met concurrenten en nieuwe concepten.

  • De LCA Quick-scan geeft een snel en kosteneffectief beeld van de milieu-impact van uw producten en andere activiteiten.
  • CO2 footprint geeft een nauwkeurig beeld van de CO2 impact van producten en processen.

Meer informatie over LCA levenscyclus Analyse?
Neem contact op met  Siem Haffmans of Matthew Doe

Lees meer: