Projecten » Klimaat & Energie » Gemeente Den Haag – Energievisie 2040

Den Haag - Energievisie 2040

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Period: 2011

Den Haag Energievisie 2040: “Hoe ziet de gewenste toekomstige energievoorziening in Den Haag in 2040 eruit en wat kan de gemeente doen om dit te realiseren?”. 

In het coalitieakkoord 2010-2014 is de volgende doelstelling opgenomen: “Deze coalitie heeft de ambitie dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is.”

Een klimaatneutrale stad is geen kleine opgave. Bij het opwekken van energie die in Den Haag wordt gebruikt komt netto geen CO2 vrij. Concreet betekent dit dat in de stad geen aardgas wordt verstookt om warmte te maken. Er wordt alleen duurzame elektriciteit gebruikt. (opgewekt binnen of buiten de stad). Het compenseren van CO2 uitstoot door duurzaamheidsprojecten te financieren die verder geen relatie met Den Haag hebben hoort niet bij het beeld dat dit College heeft van een klimaatneutrale stad.

Partners for Innovation ondersteunde de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de ontwikkeling van een nieuwe energievisie voor 2040. De belangrijkste uitgangspunten waren: “De energievoorziening is duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar”.

De gemeente zet in op zeven speerpunten die in dit rapport worden toegelicht. Het zijn de opwekkingsbronnen met het grootste potentieel, energiebesparing en de warmte-infrastructuur die noodzakelijk is om een klimaatneutraal Den Haag te realiseren.

  1. Energiebesparing
  2. Warmte-Koude opslag
  3. Zonne-energie
  4. Windenergie
  5. Geothermie
  6. Uitbreiding warmtenetten
  7. Biomassa

De energievisie beschrijft de speerpunten in het beleid die moeten leiden tot een energiehuishouding die past bij een dergelijke doelstelling.

Meer informatie?